Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
07.05.2021 - Comisia propune un nou regulament pentru a aborda denaturările cauzate de subvențiile străine în cadrul pieței unice
ED Targoviste

Comisia Europeană propune astăzi un nou instrument menit să abordeze potențialele efecte de denaturare cauzate de subvențiile străine în cadrul pieței unice. Propunerea legislativă prezentată astăzi a fost elaborată în urma adoptării cărții albe în iunie 2020 și a organizării unui amplu proces de consultare cu părțile interesate. Scopul său este de a elimina o lacună în materie de reglementare care afectează piața unică. În prezent, subvențiile acordate de guvernele țărilor terțe nu fac în mare măsură obiectul unui control, în timp ce subvențiile acordate de statele membre sunt atent analizate. Noul instrument este conceput pentru a aborda în mod eficace subvențiile străine care cauzează denaturări și afectează condițiile de concurență echitabile din cadrul pieței unice în orice situație de pe piață. De asemenea, noul instrument este un element-cheie pentru realizarea Strategiei industriale a UE, a cărei versiune actualizată a fost adoptată tot astăzi, prin promovarea unei piețe unice echitabile și competitive, stabilind astfel condițiile de care industria europeană are nevoie pentru a prospera.

Vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă de politica în domeniul concurenței și de clusterul „O Europă pregătită pentru era digitală”, a declarat: „Europa este o superputere în domeniul schimburilor comerciale și al investițiilor. În 2019, stocul de investiții străine directe a depășit 7 mii de miliarde EUR. Deschiderea pieței unice este cel mai mare atu al nostru, însă deschiderea trebuie să fie însoțită de echitate. De peste 60 de ani, avem un sistem de control al ajutoarelor de stat pentru a împiedica apariția unei curse a subvențiilor între statele membre, iar astăzi adoptăm o propunere pentru a putea contracara și subvențiile străine care denaturează concurența. Este cu atât mai important să asigurăm condiții de concurență echitabile în aceste vremuri dificile, pentru a sprijini redresarea economiei UE.”

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv responsabil de economia în serviciul cetățenilor și de comerț, a declarat: „Fenomenul dăunător al avantajelor inechitabile acordate prin intermediul subvențiilor afectează de mult timp concurența internațională și de aceea am decis ca lupta împotriva unor astfel de practici neloiale să constituie o prioritate. Acestea denaturează piețele și oferă avantaje competitive pe baza sprijinului primit, și nu pe baza calității și a capacității de inovare a produselor în cauză. Propunerea prezentată astăzi vine în completarea eforturilor noastre internaționale în această privință. Regulamentul propus va  asigura  condiții de  concurență  echitabile în cadrul UE și va încuraja schimbări pozitive, menținând totodată deschiderea care este vitală pentru forța noastră economică.”

Comisarul pentru piața internă, Thierry Breton, a declarat: „Piața noastră unică este extrem de competitivă și de atractivă pentru investitorii străini și pentru întreprinderile străine. Dar deschiderea către lume are efectele dorite numai dacă normele noastre sunt respectate de toți cei care își desfășoară activitatea în cadrul pieței unice, investesc în Europa sau depun oferte pentru proiecte finanțate din fonduri publice. Astăzi eliminăm o lacună din cadrul nostru de reglementare pentru a ne asigura că toate întreprinderile concurează în condiții de egalitate și că nimeni nu poate să pună în pericol condițiile de concurență echitabile și competitivitatea Europei prin intermediul subvențiilor străine care denaturează concurența. Remedierea acestei lacune va consolida reziliența Europei.”

Normele UE privind concurența, achizițiile publice și instrumentele de apărare comercială joacă un rol important în asigurarea unor condiții echitabile pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea în cadrul pieței unice. Însă niciunul dintre aceste instrumente nu se aplică subvențiilor străine care le oferă beneficiarilor lor un avantaj inechitabil atunci când achiziționează întreprinderi din UE, participă la achiziții publice în UE sau desfășoară alte activități comerciale în UE. Astfel de subvenții străine pot lua diferite forme, cum ar fi împrumuturile cu dobândă zero și alte tipuri de finanțare sub cost, garanțiile de stat nelimitate, acordurile cu taxe zero sau granturile directe.

Propunerea prezentată astăzi este însoțită de un raport de evaluare a impactului, care explică în detaliu raționamentul care stă la baza regulamentului propus și descrie o serie de situații în care subvențiile străine pot provoca denaturări în cadrul pieței unice.


Regulamentul propus Domeniul de aplicare

În temeiul regulamentului propus, Comisia va avea competența de a investiga contribuțiile financiare acordate de autoritățile publice ale unei țări terțe în beneficiul întreprinderilor care desfășoară o activitate economică în UE și de a remedia efectele de denaturare ale acestor contribuții, după caz.

În acest context, în regulament se propune introducerea a trei instrumente, două instrumente bazate pe notificare și un instrument general de investigare a pieței. Mai precis:

un instrument bazat pe notificare având ca scop investigarea concentrărilor care implică o contribuție financiară din partea unui guvern al unei țări terțe, în cazul în care cifra de afaceri din UE a întreprinderii care urmează să fie achiziționată (sau cel puțin a uneia dintre părțile care participă la concentrare) este de minimum 500 de milioane EUR, iar contribuția financiară străină este de cel puțin 50 de milioane EUR;

un instrument bazat pe notificare având ca scop investigarea ofertelor din cadrul procedurilor de achiziții publice care implică o contribuție financiară din partea unui guvern al unei țări terțe, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este de minimum 250 de milioane EUR, și

un instrument având ca scop investigarea tuturor celorlalte situații de pe piață, precum și investigarea concentrărilor și a achizițiilor publice cu o valoare mai redusă, în cazul cărora Comisia va putea deschide investigații din proprie inițiativă (ex officio) și va putea solicita notificări ad-hoc.

În ceea ce privește cele două instrumente bazate pe notificare, achizitorul sau ofertantul va trebui să notifice ex ante orice contribuție financiară primită de la un guvern al unei țări terțe în legătură cu concentrările sau achizițiile publice care ating pragurile stabilite. Concentrarea în cauză nu va putea fi finalizată, iar ofertantul investigat nu va putea primi contractul înainte ca notificarea să fie analizată de către Comisie. Sunt prevăzute termene obligatorii pentru adoptarea deciziei de către Comisie.

În temeiul regulamentului propus, în cazul în care o întreprindere nu respectă obligația de a notifica o concentrare subvenționată sau o contribuție financiară primită în cadrul unei proceduri de achiziții publice care atinge pragurile stabilite, Comisia poate să impună amenzi și să analizeze tranzacția ca și cum aceasta ar fi fost notificată.

Pe de altă parte, instrumentul general de investigare a pieței îi va permite Comisiei să investigheze și alte tipuri de situații de pe piață, cum ar fi investițiile de tip greenfield sau concentrările și achizițiile publice care nu ating pragurile stabilite, atunci când suspectează că este posibil să se fi acordat o subvenție străină. În aceste cazuri, Comisia va putea să deschidă investigații din proprie inițiativă (ex officio) și să solicite notificări ad hoc.

Pe baza feedbackului primit cu privire la cartea albă, asigurarea respectării regulamentului îi va reveni exclusiv Comisiei, astfel încât să se asigure aplicarea uniformă a acestuia în întreaga UE.

În cazul în care stabilește că există o subvenție străină și că aceasta denaturează concurența, Comisia va lua în considerare, dacă acest lucru se justifică, posibilele efecte pozitive ale subvenției străine și le va pune în balanță cu efectele negative cauzate de denaturare.

Atunci când efectele negative le depășesc pe cele pozitive, Comisia va avea competența de a impune măsuri reparatorii sau de a accepta angajamente asumate de întreprinderile în cauză pentru a remedia denaturarea.

Măsuri reparatorii și angajamente

În ceea ce privește măsurile reparatorii și angajamentele, regulamentul propus include o serie de măsuri corective structurale sau comportamentale, cum ar fi cesionarea anumitor active sau interzicerea anumitor comportamente pe piață.

În cazul tranzacțiilor notificate, Comisia va avea, de asemenea, competența de a interzice achiziția subvenționată sau atribuirea contractului de achiziții publice ofertantului subvenționat.

Etapele următoare

Parlamentul European și statele membre vor discuta propunerea Comisiei în cadrul procedurii legislative ordinare, în vederea adoptării textului final al regulamentului.

De asemenea, propunerea va face obiectul unei consultări publice, care va fi deschisă timp de opt săptămâni.


Odată adoptat, regulamentul va fi direct aplicabil în întreaga UE.

Context

În concluziile reuniunii sale din 21 și 22 martie 2019, Consiliul European i-a încredințat Comisiei sarcina de a identifica noi instrumente pentru a aborda efectele de denaturare ale subvențiilor străine pe piața unică. De asemenea, Consiliul, în concluziile sale din 11 septembrie 2020, a făcut referire la cartea albă a Comisiei, iar, în concluziile sale din 1-2 octombrie 2020, a solicitat să se elaboreze

„instrumente suplimentare pentru abordarea efectelor de denaturare generate de subvențiile străine pe piața unică”.

În Raportul său referitor la politica în domeniul concurenței, pe care l-a prezentat în februarie 2020, Parlamentul European a invitat Comisia „să examineze posibilitatea de a adăuga un pilon la dreptul concurenței din UE, care să îi ofere Comisiei instrumente de anchetă adecvate în cazurile în care se consideră că o întreprindere s-a implicat în practici care denaturează concurența ca urmare a subvențiilor de stat”.

În comunicarea sa din 10 martie 2020, intitulată „O nouă Strategie industrială pentru Europa”, Comisia a confirmat faptul că va adopta, până la jumătatea anului 2020, o carte albă referitoare la un instrument privind subvențiile străine, care să abordeze efectele de denaturare cauzate de subvențiile străine în cadrul pieței unice. Strategia industrială actualizată, adoptată astăzi, identifică, de asemenea, Regulamentul propus privind subvențiile străine ca fiind una dintre acțiunile-cheie care contribuie la îndeplinirea obiectivului autonomiei strategice deschise a UE.

În Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 și în comunicarea sa din 18 februarie 2021, intitulată

Revizuirea politicii comerciale”, Comisia a anunțat că va propune un instrument juridic privind subvențiile străine până la jumătatea anului 2021.

La 17 iunie 2020, Comisia a adoptat o carte albă în care se propuneau soluții de remediere a efectelor de denaturare cauzate de subvențiile străine în cadrul pieței unice.

Consultarea publică privind cartea albă s-a încheiat la 23 septembrie 2020. De asemenea, Comisia a consultat publicul cu privire la evaluarea inițială a impactului și a organizat o consultare specifică, la care au participat cele mai afectate părți interesate selecționate în cadrul unui eșantion.

Comisia a analizat în detaliu contribuțiile primite și le-a luat în considerare în mod corespunzător în cadrul activității de elaborare a propunerii prezentate astăzi.

Informații suplimentare

Site-ul web al DG Concurență privind subvențiile străine Întrebări și răspunsuri

Pagina privind situația de fapt

Regulamentul propus privind subvențiile străine care denaturează piața internă Raportul privind evaluarea impactului

Rezumatul raportului privind evaluarea impactului Cartea albă


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană