Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2018
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
-
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Cetăţenie europeană
03.08.2020 - Conformitatea statelor membre cu dreptul UE în 2019: 38 de proceduri de infringement deschise împotriva României
ED Targoviste

Raportul anual privind monitorizarea punerii în aplicare a dreptului UE prezintă modul în care Comisia a monitorizat și a asigurat aplicarea dreptului UE în 2019 și performanțele statelor membre în diverse domenii de politică. În 2019, împotriva României au fost deschise 38 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Raportul pentru România este disponibil aici

Punerea în aplicare efectivă a dreptului UE este importantă pentru cetățeni, întrucât ea permite garantarea drepturilor și beneficiilor conferite de legislația UE, de care aceștia ar fi privați, în caz contrar. Ea este importantă și pentru întreprinderi, căci astfel sunt asigurate condiții de concurență echitabile pe piața internă.

Deși numărul de cazuri deschise de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a rămas stabil în ultimul an, numărul de noi cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor a crescut cu peste 20 % față de anul precedent. Luxemburg, Estonia și Lituania au înregistrat cele mai puține cazuri noi de transpunere incorectă sau de aplicare incorectă a legislației UE în 2019, în timp ce Spania, Italia și Grecia au înregistrat cele mai multe cazuri.

Comisia a continuat să pună în aplicare în mod ferm normele în toate domeniile de politică, acordând prioritate domeniilor care au cel mai mare impact asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor și a întreprinderilor. Unele dintre principalele domenii de politică vizate au fost mediul, piața internă, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și transportul și mobilitatea. Împreună, aceste domenii au reprezentat jumătate din numărul total de cazuri. De exemplu, Comisia a luat măsuri împotriva a trei state membre pentru poluarea excesivă a aerului și împotriva a cinci state membre care nu au asigurat accesul în condiții echivalente pentru utilizatorii cu handicap la numărul european unic pentru apeluri de urgență 112.

Punerea în aplicare a dreptului UE se bazează pe cooperare. Din acest motiv, Comisia Europeană sprijină în mod activ statele membre în punerea în aplicare a dreptului UE prin intermediul îndrumărilor și al dialogului. În 2019, Comisia a acordat o atenție deosebită sprijinirii autorităților naționale și regionale în punerea în aplicare a normelor privind gestionarea deșeurilor, calitatea aerului, eficiența energetică, piețele agricole și egalitatea de gen.

Combaterea transpunerii tardive a directivelor UE

Pentru ca cetățenii și întreprinderile să poată profita de beneficiile oferite de dreptul UE, este esențial ca statele membre să transpună directivele europene în propria ordine juridică națională în termenele prevăzute.

În 2019, mai mult de jumătate din procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au fost legate de transpunerea tardivă a directivelor, deși numărul acestora a scăzut ușor (de la 419 de cazuri în 2018 la 406 în 2019). În comparație, cel mai mare număr de noi cazuri de transpunere tardivă din ultimii cinci ani a fost înregistrat în 2016 (847 cazuri). Pentru a facilita transpunerea corectă și la timp, Comisia a continuat să asiste statele membre prin pregătirea unor planuri de punere în aplicare, a unor site-uri web specifice și a unor documente de orientare și prin schimbul de bune practici în cadrul reuniunilor grupurilor de experți.

În ceea ce privește cazurile de transpunere tardivă, Bulgaria, Belgia, Grecia și Cipru au înregistrat cel mai mare număr de cazuri noi deschise împotriva acestora, în timp ce împotriva Danemarcei, Italiei și Lituaniei au fost deschise cele mai puține cazuri.

Comisia a continuat să sesizeze Curtea de Justiție cu privire la cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor din cauza transpunerii tardive, solicitând impunerea unor penalități zilnice în temeiul articolului 260 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Anul trecut, Comisia a trimis Spania în fața Curții de Justiție a UE, solicitând aplicarea de sancțiuni financiare (cauza C-658-19)

În hotărârea sa din 8 iulie 2019, în cauza Comisia/Belgia, Curtea de Justiție a aplicat pentru prima dată regimul de sancțiuni prevăzut la articolul 260 alineatul (3) din TFUE. Aceasta a impus o penalitate zilnică Belgiei (cauza C-543/17) pentru neadoptarea și necomunicarea tuturor măsurilor necesare pentru transpunerea directivei privind măsurile de reducere a costului instalării rețelelor de comunicații electronice de mare viteză.

Context

În urma unei solicitări formulate de Parlamentul European în 1984, Comisia Europeană prezintă un raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE în cursul anului precedent. Parlamentul European adoptă apoi o rezoluție privind raportul Comisiei.

În mod prioritar, Comisia vizează problemele în cazul cărora acțiunile sale de asigurare a respectării legii pot avea un impact real și pot ajuta cetățenii și întreprinderile. Ca urmare a repartizării responsabilităților între instituțiile europene, Comisiei Europene îi revine responsabilitatea generală de a iniția procesul legislativ. Consiliul și Parlamentul European decid cu privire la propunerile Comisiei. Statele membre sunt responsabile pentru aplicarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației UE în ordinea juridică națională în mod corect și la timp. Comisia închide acest cerc: de îndată ce propunerile sunt adoptate și devin acte legislative ale UE, aceasta monitorizează dacă statele membre aplică corect legile respective și ia măsuri în caz contrar.

Respectarea statului de drept este una dintre prioritățile politice ale Comisiei von der Leyen. 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Link spre raport & fișe informative


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Cetăţenie europeană