Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste Evenimente - ED Targoviste
Sună gratuit pentru informații despre Uniunea Europeană
UE FlagPUBLICAŢII
Publicatii 2017
Publicatii 2016
Publicatii 2015
Publicatii 2014
Publicatii 2013 Publicatii 2012 Publicatii 2011 Publicatii 2010 Publicatii 2009
UE Flag NOUTAŢI UE
Eroare de flux RSS
UE Flag ONG

BJDB

NoutatiNOUTĂŢI - Schimbare climatică
06.04.2009 - Adaptarea la schimbările climatice: Uniunea Europeană trebuie să se pregătească pentru impacturile viitoare
ED Targoviste

        Comisia Europeană a prezentat la 1 aprilie 2009 Cartea albă privind acțiunile necesare pentru consolidarea rezistenței Uniunii pentru a face față schimbărilor climatice. Descoperirile recente indică faptul că impactul schimbărilor climatice va fi mai rapid și mai grav decât cel prezentat în raportul din 2007 al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice. Europa nu va scăpa de aceste efecte și, prin urmare, trebuie să se pregătească să le facă față. Impactul schimbărilor climatice va avea implicații regionale diferite, ceea ce înseamnă că majoritatea măsurilor de adaptare vor trebui să fie luate la nivel național și regional. Cadrul de acțiune prezentat de către Comisie stabilește o abordare strategică în două etape în vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice în UE și completează acțiunile statelor membre printr-o abordare integrată și coordonată.


        Comisarul european pentru mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Gravitatea schimbărilor climatice devine din ce în ce mai mare și mai deranjantă cu fiecare an ce trece. Trebuie să depunem eforturi pentru a reduce emisiile de carbon, însă chiar și cu aceste reduceri de emisii pe care urmărim să le realizăm, o parte din schimbările climatice vor fi inevitabile. Așadar, este esențial să începem acum colaborarea cu guvernele, întreprinderile și comunitățile în vederea dezvoltării unei strategii de adaptare cuprinzătoare pentru UE și în vederea asigurării faptului că adaptarea va fi integrată în politicile cheie ale UE.”

        Comisarul pentru agricultură, Mariann Fischer Boel, a declarat: „Agricultura europeană va resimți din plin forța schimbărilor climatice. Doresc să le explic clar agricultorilor provocările cu care se vor confrunta și doresc, de asemenea, să lansez discuții despre măsurile concrete ce îi vor ajuta pe agricultorii noștri să se adapteze. Doresc, în mod special, să luăm măsuri „niciun regret” ce vor aduce dividende economice și ecologice indiferent de evoluția climei. Acestea sunt elementele cheie din documentul de reflecție privind agricultura și schimbările climatice care a fost adoptat azi pentru a susține Cartea albă.”

        Comisarul pentru sănătate, Androulla Vassiliou, a declarat: „Odată cu schimbarea caracteristicilor climei, trebuie să acordăm o atenție deosebită întăririi supravegherii sănătății oamenilor, a animalelor și plantelor. În plus, este esențială integrarea planurilor de acțiune privind sănătatea în condiții meteorologice extreme în planificarea pregătirii autorităților din domeniul sănătății. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că efectele schimbărilor climatice asupra grupurilor sociale vulnerabile sunt bine evaluate. Colaborarea internațională este vitală în realizarea acestor obiective.”
Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, Joe Borg, a declarat: „Zonele marine și de coastă ale Europei sunt primele afectate de schimbările climatice. Trebuie să ne pregătim să facem față provocărilor viitoare, precum creșterea nivelului mării, inundațiile din zonele de coastă, impactul asupra turismului de coastă și asupra porturilor și a navelor, precum și asupra pescuitului. Nu putem nega importanța ecosistemelor de coastă pentru economia noastră. Astăzi, aproximativ 50% din populația Europei trăiește în zone de coastă, ceea ce înseamnă că eforturile noastre în vederea adaptării la schimbările climatice sunt esențiale și prioritare.”

Cadru de acțiune

        În următorii 50 de ani este posibil ca schimbările climatice să aibă efecte semnificative asupra sectoarelor economice importante precum agricultura, energia, transportul, ecosistemele, turismul și sănătatea. Schimbările climatice vor afecta, de asemenea, gospodăriile, întreprinderile și anumite sectoare ale societății, în special persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și gospodăriile cu venituri mici.

        Cartea albă prezintă un cadru de acțiune care permite Uniunii Europene și statelor membre să se pregătească pentru impactul schimbărilor climatice. O primă etapă a strategiei se va desfășura până în 2012 și va constitui baza pregătirii unei strategii de adaptare cuprinzătoare a UE începând cu și după 2013. Această etapă se va axa pe aprofundarea cunoștințelor noastre despre schimbările climatice și posibilele măsuri de adaptare și despre cum poate fi inclusă adaptarea în politicile cheie ale UE. Deciziile privind cel mai bun mod de adaptare trebuie să se bazeze pe analize științifice și economice solide, însă conținutul informațiilor și disponibilitatea acestora diferă foarte mult de la o regiune la alta. Documentul evidențiază necesitatea înființării unui Centru de informare în care să aibă loc schimburi de informații privind riscurile schimbărilor climatice, impactul acestora, precum și cele mai bune practici.

        Impacturile schimbărilor climatice vor fi diferite de la o regiune la alta, cele mai vulnerabile fiind zonele de coastă și de munte și câmpiile inundabile. Din acest motiv majoritatea măsurilor de adaptare vor fi luate la nivel național sau regional. Rolul Uniunii Europene va fi acela de a sprijini aceste eforturi printr-o abordare integrată și coordonată, în special în ceea ce privește problemele transfrontaliere și politicile care sunt foarte bine integrate la nivelul UE. Firește adaptarea la schimbările climatice va trebui să constituie elementul central al tuturor politicilor UE. Adaptarea trebuie, de asemenea, să constituie un element fundamental în politicile externe ale Uniunii pentru a ajuta țările care sunt cel mai puternic afectate și pentru a coopera cu țări partenere în vederea rezolvării problemelor internaționale de adaptare.

        De asemenea, Comisia prezintă azi și trei documente de reflecție privind problemele legate de apă, zonele marine și de coastă, agricultură și sănătate, pe baza cadrului de acțiune stabilit în Cartea albă.
Adaptarea și atenuarea, două fețe ale aceleiași monede

        Uniunea Europeană este hotărâtă să acționeze rapid pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Însă atenuarea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră nu este suficientă. Atenuarea necesită un răspuns complementar pe termen scurt. Se așteaptă ca efectele schimbărilor climatice să fie mai semnificative decât erau prevăzute și vor apărea indiferent de măsurile de atenuare care vor fi puse în aplicare.

        Europa trebuie să facă față acestor efecte. Din acest motiv sunt necesare măsuri care să consolideze rezistența sistemelor naturale și umane pentru a face față impacturilor schimbărilor climatice. Politicile de adaptare sunt în desfășurare în UE, dar sunt adesea puse în aplicare numai pe fragmente și doar în câteva state membre.

Acțiuni viitoare

        Comisia va înființa un Grup de Coordonare a Impactului și Adaptării (GCIA), ce va fi constituit din reprezentanți ai statelor membre ale UE, care se vor implica în redactarea unor programe naționale și regionale de adaptare și se va consulta cu reprezentații societății civile și ai comunității științifice. Acest grup va fi sprijinit de grupurile tehnice de lucru, inclusiv de grupul pentru agricultură. Până în anul 2011, Comisia va înființa un Centru de informare pentru schimbul informațiilor privind impacturile schimbărilor climatice.


Informații suplimentare


Pagina de Internet a Comisiei privind adaptarea la schimbările climatice
http://www.ec.europa.eu/environment/climat/adaptation/index_en.htm
Pagina de Internet a Comisiei privind agricultura și schimbările climatice
http://ec.europa.eu/agriculture/climate_change/index_en.htm
Raportul AEM nr. 4/2008: Impacturi ale schimbărilor climatice în Europa – 2008 evaluare pe bază de indicatori
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2008_4/

Sursa: Rapid – Press Releases - Europa


NoutatiALTE NOUTĂŢI - Schimbare climatică